«Чтобы развиваться и расти необходимо держаться своих корней»

Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова

Təhsil Tələbə Krediti - Образовательный Студенческий Кредит

Hörmətli Tələbə!


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 17 iyun tarixli 1267 nömrəli Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 24 iyul tarixli 226 nömrəli Qərarı ilə “Təhsil Tələbə Krediti Fondunun vəsaiti hesabına təhsil tələbə kreditlərinin verilməsi Qaydası” təsdiq edilmişdir.

Təhsil Tələbə Krediti ilə bağlı qüydiyyatdan (e-ttkf.edu.az) saytı vasitəsilə keçə bilərsiniz. Lakin, öncədən «Sual-Cavab» əlavəsilə (link:Sual-Cavab) və Təhsil Tələbə Krediti Fondunun vəsaiti hesabına təhsil tələbə kreditlərinin verilməsi informasiya sisteminin tələbə portalından istifadəçi təlimatı (link:Təlimat) ilə tanış olmağınızı xahiş edirik.

Qeydiyyat zamanı problem və ya suallar yarandıqda «Təhsilin keyfiyyətinin təminatı, monitoring və qiymətləndirmə» şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Leyla xanım Ağamalıyevaya müraciət edə bilərsiniz.

Elektron ünvan: leyla.aghamaliyeva@mma.edu.az


Уважаемые Студенты!

 

На основании Указа Президента Азербайджанской Республики от 17 июня 2021 года № 1267 постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 24 июля 2021 года № 226 утверждено “Правило выдачи образовательных студенческих кредитов за счет средств фонда образовательных студенческих кредитов”.

Регистрацию по студенческому кредиту на образование вы можете пройти через сайт (e-ttkf.edu.az). Однако предварительно просим ознакомиться с приложением «Вопрос - ответ» (ссылка:Вопрос-ответ) и руководством пользователя студенческого портала информационной системы выдачи образовательных студенческих кредитов за счет средств Фонда студенческого кредита на образование (ссылка:Руководство-пользователя).

В случае возникновения проблем или вопросов при регистрации вы можете обратиться по нижеуказанному адресу электронной почты ведущего специалиста отдела «Обеспечения качества образования, мониторинга и оценки» к Лейлe ханым Агамалиевой: leyla.aghamaliyeva@mma.edu.az